Abdan El-Mervezi

Abdan El-Mervezi

“Abdan” diye şöhret bulduğu için birçok kaynakta Abdan Bin Muhammed olarak zikredilen Abdullah, 835’te Merv’de doğdu. Horasan bölgesi muhaddislerinden hadis tahsil ettikten sonra Irak ve Hicaz’a gitti; orada da Kuteybe Bin Saîd, Ali Bin Hucr, Ebû Küreyb gibi âlimlerden hadis okudu. Hicaz’dan Mısır’a geçerek İmam Şafiî’nin talebelerinden Şâfıî fıkhını öğrendi ve daha sonra memleketine döndü. Muhaddis ve fakih Ahmed Bin Seyyâr’dan sonra Horasan bölgesinde Şafiî mezhebini yayan ikinci kişi oldu. İbn Seyyâr’ın ölümünü takip eden yıllarda Şâfiîlerin çeşitli konularda karşılaştıktan meseleler için başvurdukları yegâne âlim o idi. Yahya Bin Muhammed El-Anberî, Ebû Ahmed El-Assâî ve Ebü’l-Kâsım Et-Taberî gibi devrin tanınmış âlimleri, onun talebesi olmuştu. Yüz cüzden meydana gelen “Kitâbü’l-Ma’rife” adlı eseri, ashabın hayatını ve rivayetlerini tanıtan temel kaynaklardandır. İbn Hacer’in El-İsâbe’de sık sık atıfta bulunduğu bu eser, günümüze ulaşmamıştır. Kaynaklarda Abdan’ın “Kitâbü’l-Muvatta” adlı başka bir eseri de zikredilmektedir.