Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

İkrime

Hazret-i İkrime büyük bir aşk ile Müslüman olsa da çarşıda pazarda dolanmaktan kaçar. Kimbilir belki de müminlerin, babası Ebu Cehil aleyhinde konuşac

Devamını Oku

Cabir b. Abdullah

Ensâr-ı kirâmın büyüklerindendir. İkinci Akabe anlaşmasında babası ile idi \"radıyallahü teâlâ anhümâ\". Bedr ve Uhudda küçük idi. Diğer onsekiz gazâd

Devamını Oku

Zeyd bin Harise

575 yılında Yemen'de doğdu. Sekiz yaşında ailesinin yanından kaçırılarak Mekke'ye götürüldü. Burada köle olarak satıldı. Hakim bin Hizam onu

Devamını Oku

Cafer-i Tayyar

Efendimizin dedeleri Abdülmuttâlib ölümünün yaklaştığını hissettiğinde derin derin düşünmeye başlar. Öyle ya oğlu Abdullah’ın yetimi gül yüzlü M

Devamını Oku

Abdullâh b. Zübeyr

Zübeyr bin Avvam\'ın oğludur. Annesi Esma binti Ebubekir Sıddîk\'dır. Hicretden yirmi ay sonra doğdu. İsmini, Resulullah Efendimiz koydu. Cesur, kuvve

Devamını Oku

Abdullah Bin Ced

Abdullah Bin El-Cedd Bin Kays El-Ensârî. Kaynaklarda Bedir ve Uhud savaşlarına katıldığı zikredilmekte, ancak ölüm tarihi hakkında bilgi verilmemekt

Devamını Oku

Abdullah Bin Cafer Bin Ebû Talib

Ebû Ca’fer Abdullah Bin Cafer Bin Ebî Tâlib. Hz. Ali’nin yeğeni ve Habeşistan’da doğan ilk sahabe. Babası Ca’fer-i Tayyar Ha

Devamını Oku

Abdullah Bin Büdeyl

Abdullah Bin Büdeyi Bin Verkâ’ El-Huzâî. Huzâa kabilesinin son reisi olup Mekke fethi sırasında veya fetihten önce Müslüman olduğu rivayet edil

Devamını Oku

Abdullah Bin Ayyaş

Ebü’l-Hâris Abdullah Bin Ayyaş Bin Ebî Rebîa El-Kureşî El-Mahzûmî. Kıraat bilgisiyle tanınmış sahabe. Babası Ayyaş, ilk Müslümanlardandı; Ha

Devamını Oku

Abdullah Bin Amr Bin As

Ebû Muhammed Abdullah Bin Amr Bin El-Âs El-Kureşî. Hz. Peygamber’den duyduğu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe. Hicretten

Devamını Oku

Abdullah Bin Amr Bin Haram

Ebû Câbir Abdullah Bin Amr Bin Haram El-Ensârî Es-Selemi. Uhud Savaşı’nda ilk şehit düşen sahabe. Benî Seleme kabilesinin ileri gelenlerinde

Devamını Oku

Abdullah Bin Atîk

Abdullah Bin Atîk El-Ensarî Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahabe. Medineli olduğu için El-Ensarî nisbesiyle anılan Abdullah, Hazrec

Devamını Oku

Abdullah Bin Abbas Bin Abdülmuttalib

Ebü’l-Abbâs Abdullah Bin El-Abbâs Bin Abdülmuttalib El-Kureşî. Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul

Devamını Oku

Abdullah Bin Abdilmuttalib

Hz. Peygamber’in babası. Künyesi Ebû Kuşem, Ebû Muhammed veya Ebû Ahmed’dir. Kaynaklara göre Sâsânî Hükümdarı Nûşirevân’ın saltanat

Devamını Oku

Abdullah Bin Abdullah

Abdullah Bin Abdullah Übeyy Bin Selûl El-Ensârî El-Hazrecî. Medineli münafıkların reisi İbn Selûl’ün oğlu, sahabe. Asıl adı Hubâb idi. Müslü

Devamını Oku

Abbas Bin Ubade

Abbâs Bin Ubade Bin Nadle El-Ensârî El-Hazrecî. Hz. Peygamber’e Birinci Akabe’de biat eden on iki Medineliden biridir. İkinci Akabe

Devamını Oku

Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilen kardeşi. Sünni ve Şii kaynakların hemen hemen ittifakla naklettiklerine göre Abbas Bin Ali, Hz.

Devamını Oku

Ebü’l-Fazl El-Abbas

Ebü’l-Fazl El-Abbâs Bin Abdülmuttalib Bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî. Hz. Peygamber’in amcası. Hz. Peygamber’in doğumundan iki ve

Devamını Oku

Abbas Bin Mirdâs

Ebü’l Heysem Abbâs Bin Mirdâs Bin Ebî Amir Es-Sülemî. Kahramanlık şiirleriyle tanınan sahabe. Bir putperest olan babasının ölümünden sonra A

Devamını Oku

Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî

Ebü’l-Fazl El-Abbâs bin Abdülmuttalib bin Hâşim El-Kureşî El-Hâşimî. Hz. Peygamber’in amcası. Hz. Peygamber’in doğumundan iki ve

Devamını Oku

Abbâd Bin Bişr

Ebü’r-Rebî’ (Ebû Bişr) Abbâd bin Bişr bin Vakş El-Ensârî. Hz. Peygamber’in zekât memurlarından, yiğitliğiyle meşhur sahabe. Evs

Devamını Oku