Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İslam âlimleri

İslam âlimleri kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki -> >>

Abdurrahman Bin Avf Yazıcıya Gönder

Hz. Peygamber'e ilk iman eden ve cennetle müjdelenen on sahâbiden biridir. Fil Vak'ası'ndan (571) on yıl kadar sonra Mekke'de doğdu. Câhiliye döneminde Abdü Amr veya Abdü'l-Kâ'be olan adı, müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber tarafından Abdurr...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Bin Ebü\'z-Zinad Yazıcıya Gönder

Geniş hadis bilgisi ve hadis rivayetiyle tanınan âlimdir. 100 (718) yılında doğdu. Doğum yeri kesin olarak belli değildir. Babası ünlü fakih Ebü'z-Zinâd Abdullah Bin Zekvân'ın künyesine izafetle İbn Ebü'z-Zinâd diye tanınır. Ebü'z-Zinâd tabiînd...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Bin Ebza Yazıcıya Gönder

Kur'ân-ı Kerim ve fıkıh konularındaki bilgisiyle tanınan sahâbî. Sahâbî olan babası da kendisi gibi Huzâaoğullan'nın azatlısı idi. Mekke'de doğdu. Kur'ân-ı Kerîm üzerindeki derin bilgisi sebebiyle, efendisi ve Hz. Ömer'in Mekke valisi Nâf Bin A...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Efendi (Çinicizâde) Yazıcıya Gönder

İstanbulludur. Sülüsnesih yazılarını Ramazan Efendi'den öğrenerek icazet aldı. Gubârî hattıyla yazmayı daha çok severdi. Yüz Mushaf-ı şerif yazdı. Eserlerinin çoğu Baruthaneli Abdullah tarafından tezhip edilmiştir. Hattat Hafız Osman'ın ihtiyar...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Efendi (Kocahüsamzâde) Yazıcıya Gönder

İstanbul kadılarından Tulumcu Koca Hüsam Efendi'nin oğludur. 1003te (1594-95) İstanbul'da doğdu; medrese tahsilini tamamlayarak Şeyhülislâm Hocazâde Mehmed Efendi'den mülâzım oldu. Daha sonra babasıyla birlikte Mısır, Kudüs ve Medine'ye giderek...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Bin Esved Yazıcıya Gönder

Hz. Âişe, Enes Bin Mâlik, Abdullah Bin Zübeyr gibi sahâbîlerden, babasının amcası Alkame Bin Kays ve babası Esved Bin Yezîd (ö. 75/694) ve diğer bazı tabiîlerden hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'rim tamamında yer al...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Eşref Efendi Yazıcıya Gönder

Merzifonlu Şerefeddin Ali'nin oğludur. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra kadılık mesleğine girdi. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Abdurrahman Eşref Efendi'nin önemi, yazdığı eserlerden gelmektedir. 1728'de Türkçe olarak kaleme aldığı...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Bin Haris Yazıcıya Gönder

Hicretin birinci yılında doğduğu bilinmektedir. Babasının vefatından sonra annesinin Hz. Ömer'le evlenmesi üzerine onun himayesine girdi. Asıl adı İbrahim'di; ancak halifeliği sırasında, peygamber adı taşıyanların isimlerini değiştirmeyi düşünd...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Bin Mehdi Yazıcıya Gönder
İnci ticaretiyle meşgul olduğu için el-Lü'lüî nisbesiyle de anılır. 135te (752) büyük bir ihtimalle Basra'da doğdu. Tahsiline Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemekle başladı. Kıraat ilmini öğrendikten sonra devrin tanınmış âlimlerinin meclislerine devam etmeye...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdurrahman Nesib Dede Yazıcıya Gönder

İstanbul'un Üsküdar semtinde doğdu. Aziz Mahmud Hüdâyî âsitânesi şeyhi olan babası Mehmed Şehâbeddin Efendi'nin yanında yetişti ve daha sonra Celvetiyye tarikatına intisap etti. Seyrü sülükünü tamamladıktan sonra Ayasofya Camii civanndaki Erdeb...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki -> >>