Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8929
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Diğer

Diğer kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Abdullah Nedim Yazıcıya Gönder

Mısırlı hatip, gazeteci ve şairdir. Nedîm lakabıyla şöhret bulan Abdullah, 1261'de (1845) İskenderiye'de doğdu. Burada Ezher'in küçük bir örneği olan Şeyh İbrahim Paşa Camii Medresesi'nde dil, edebiyat ve dinî ilimler tahsiline başladı. Bir müd...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Nevfel Yazıcıya Gönder

Dedesi Haris, Hz. Peygamberin en büyük amcası olup kendisi ashap arasında Peygamber'e en çok benzeyenlerden biri idi. Muâviye'nin 662 yılında Medine'ye vali tayin ettiği Mervân Bin Hakem tarafından Medine kadılığına getirildi. Muâviye, 669'da M...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Osman Bin Affan Yazıcıya Gönder

Hz. Osman'ın, Peygamberin kızı Rukıyye'den doğan oğlu Abdullah, bulûğ çağına ermeden Peygamberi gören müslüman çocukların da sahâbî sayılacağını kabul edenlere göre sahabedendir.

Babası Osman'la annesi Rukıyye, Hz. Peygamberin tavsiy...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Ömer Bin Hattab Yazıcıya Gönder

Hz. Ömer'in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sâhâbîden ve abâdileden biridir. İbn Ömer diye de anılan Abdullah, nübüvvetin üçüncü yılında Mekke'de doğdu. Hz. Peygamberin zevcesi Hafsa ile ana baba bir kardeştir. Babasıyl...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Paşa (Kölemen) Yazıcıya Gönder

Osmanlı müşiri ve Harbiye nazırıdır. Trabzon'da doğdu. Babası Rüstem Bey, Türk Kölemenleri'nden olup Mısır ordusu süvari miralaylığında bulundu. Abdullah, Mekteb-i Sultanîyi bitirdikten sonra Harbiye'ye girdi ve kurmay yüzbaşı olarak 1881'de or...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Er-Râzî Yazıcıya Gönder

Kaynaklarda hayatına dair pek az bilgi vardır. Aslen Reyli olup Nîsâbur'da doğup büyümüş, Cüneyd-i Bağdadî ve Ebû Abdullah el-Bûşencî gibi meşhur sûffierin sohbetinde bulunmuştur. Özellikle Ebû Osman gözde müridlerinden biriydi.

Abdu...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Revaha Yazıcıya Gönder

Şair sahâbî, Mûte Savaşı'nda şehid düşen üçüncü kumandandır. Hazrec kabilesinin Benî Haris kolundan Revâha Bin Sa'lebe'nin oğludur. Muhadramûn şairlerinden olup sanatını yalnız Hz. Peygamber'i ve İslâm dinini savunmak, müşrikleri hicvetmek yolu...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Sebe Yazıcıya Gönder

İslâm dünyasında ilk fitnenin ve Şiiliğin ortaya çıkışında önemli rol oynadığı ileri sürülen kimsedir. Kaynaklarda İbnü's-Sevdâ, İbn Sebâ, İbn Vehb Bin Sebâ, İbnü's-Sevdâ es-Sebeî, İbn Sebe el-Himyerî, İbn Sebe Vehb er-Râsibî el-Hemedânî adlar...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Selam Yazıcıya Gönder

Yahudi âlimi iken daha sonra müslüman olan meşhur sahâbîdir. Medine civarına yerleşmiş bulunan üç yahudi kabilesinden Benî Kaynukâ'a mensuptur. Hz. Yûsuf neslinden geldiği rivayet edilir. Asıl adı Husayn iken müslüman olunca bu isim Hz. Peygam...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Suûd Yazıcıya Gönder

Necid'de hüküm süren Suudî ailesine mensup Vehhâbî emiridir. Babası Suûd Bin Abdülazfz'in ölümü üzerine 1814'te Suudilerin başına geçti. Kardeşiyle olan anlaşmazlığını hallettikten sonra, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın Hicaz bölgesinde asayiş...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>