99 Türk Bilim İnsanı

Abbâs Vesîm Efendi

Abbâs Vesîm Efendi

Hekim, hattat, şair ve astronomi bilgini olan Vesîm Efendi, 18. yüzyılın önemli isimlerindendi. Derviş Abbâs Tabip adıyla da bilinmekle birlikte halk arasında...

Ahi Evran

Ahi Evran

Ahi Evran 1171’de Azerbaycan’ın Hoy kasabasında doğdu. Asıl adı, Mahmud; lakabı, Şeyh Nasîru’d-din; künyesi, Ebu’l-Hakayık; nisbet adı ise Hoyî’dir. “Evren” ise daha çok menkıbevi bir isim olarak

Ahmet Cemal Eringen

Ahmet Cemal Eringen

Mekanik mühendisi, akademisyen, profesör olan Ahmet Cemal, 15 Şubat 1921’de Kayseri’de doğdu. Tam adı Ahmet Cemal Eringen olup, yayınlarında

Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa

XIX. yüzyılın önemli âlim, sosyolog, tarihçi, hukukçu ve devlet adamı olan Ahmet Cevdet Paşa, 1822 tarihinde bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Lofça kasabasında dünyaya geldi. Babası Lofça’nın ileri gelenlerinden olan Hacı İsmail Ağa, annesi

Ahmet Süreyya Emin

Ahmet Süreyya Emin

1848 yılında İstanbul’da doğdu. Babası, Enderun-ı Hümayunda yetişmiş olan Mabeyn-i Hümayun başkâtibi merhum Emin Bey’dir. Büyükbabası Mihrişah Valide Sultan’ın yağlıkçıbaşısı El Hac İbrahim Ağa’dır. İptidai ve rüştiye tahsillerini İstanbul’da

Akşemseddin

Akşemseddin

1389-90 yıllarında Şam’da doğdu. Akşemseddin’in asıl adı Şemseddin Muhammed’dir. Yaptığı riyazetin fazlalığından yüzü ve sakalı beyazladığı ve zamanında beyaz elbise giyme alışkanlığı olduğundan “Akşemseddin” ve “Akşeyh” lakabı verildi. Babası Hamza

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu

Astronom ve matematik bilgini olan Ali Kuşçu XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta dünyaya geldi. Eğitimini de Semerkant’ta alan Ali Kuşçu’nun asıl adı Alâeddin Ali olmakla birlikte babası, Uluğ Bey’in “doğancıbaşı”sı olduğu için “kuşçu” lakabıyla...

Asuman Baytop

Asuman Baytop

Asuman Baytop’un doğa tutkusu, onu bir botanist ve bitki toplayıcısı yaptı. İstanbul yöresinde ve Trakya’da yoğun toplamalar yaptı, Anadolu’yu gezdi ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (ISTE) şahsen 23.300 örnek kazandırdı.

Hulusi Behçet

Hulusi Behçet

Prof. Dr. Hulusi Behçet’in “Behçet Hastalığı” çalışmaları iyi bir gözlem ve tecrübenin sonucudur. Üç hastada fark ettiği ağız ve genital bölgede aftöz belirtiler, gözde çeşitli bulgular sonucunda bunun yeni bir hastalık olabileceğini düşünerek, bu

Mimar Kemaleddin

Mimar Kemaleddin

Kemaleddin Bey’in meslek seçiminde hocalarından Mehmet Nadir Bey ile Mehmet Ali Bey’in olumlu etkileri oldu. Mehmet Nadir Bey’in Mimar Kemaleddin’e en büyük katkısı matematiği sevdirmesi oldu. Böylece teknik konulara ilgi duyan Kemaleddin Bey,