Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç Koryürek

(27 Mart 1893-17 Ekim 1949): Şair. İstanbul’da doğdu. Askerî hekim Yarbay İsmail Behiç beyin oğludur. Babasının vazifesinden dolayı çocukluğu Makedonya’da geçti. Özel hocalardan ders aldı. 1909’da İstanbul Sultanîsini, 1913’te Mülkiye Mektebini bitirdi. Hariciye Nezareti Umûr-ı Ticariye şubesine kâtip olarak girdi. Bükreş şehbenderliği(1915-1916), Budapeşte şehbender yardımcılığı (1916-1919). yaptı. İstanbul’da Hariciye Nezaretinde çalışırken Millî Mücadeleyi desteklemek için kurulan MM (Millî Müdafaa) grubuna katıldı. Ankara hükûmetince Edirne Vilâyeti Hukuk İşleri müdürlüğüne gönderildi (1922). 1926’de Ticaret Vekâletinde görev alarak Ankara’ya gitti. İktisat Vekâleti İş ve İşçiler Dairesi Başkanlığında ve aynı bakanlığın müsteşarlığında bulundu. Ankara’da öldü. Kabri Cebeci Asrî Mezarlığındadır.

İlk şiiri 1913’te Şehbal dergisinde çıktı. Önce aruz vezniyle şiirler yazan Enis Behiç, sonra Ziya Gökalp’in tesirinde hece vezniyle şiirler yazmaya başladı. Millî Edebiyat akımını benimsedi. Millî heyecan yüklü epik şiirleriyle dikkat çekti. Hecenin beş şairinden biriydi. Hece vezninde yenilikler yapmak istedi. Hecenin bazı duraklarıanı değiştirdi. Bu tarzda Millî Neşîde, Sadaka, Süvariler ve Gemiciler şiirlerini yazdı. 1946’dan sonra tasavvufî şiirler de yayınlamıştır. Hayatının son üç yılında görev almadı ve evinde sık sık ruh çağırma seansları düzenledı. Varidat-ı Süleyman başlığı altında toplanan şiirlerini ruh çağırma esnasında irticalen söylemiştir. Koryürek, Mevlevî şeyhi Çetikçi Süleyman Çelebi’den (Ölm. 1701) ilham aldığını belirtir. Koryürek’in bu eseriyle ilgili Ömer Fevzi Mardin’in Varidat-ı Süleyman Çelebi Şerhi (1951) adlı üç ciltlik bir eseri bulunmaktadır.

Şiirleri: Miras (1927), Vâridât-ı Süleyman: Çetikçi Sülmeyman Çelebi-Ruhundan İlhamlar (1949), Miras ve Güneşin Ölümü (Fethi Tevetoğlu’nun incelemesi ile, 1951, 2. bs., 1971).