Mustafa Hulusi Efendi ( Çalgüner )

Mustafa Hulusi Efendi ( Çalgüner )

Mehmet Hamdi Efendi ile Emine Hanımın oğlu olan Mustafa Hulusi 1872 yılında Çal’da doğdu. ( O dönemde Çal. Afyonkarahisar’a bağlı bulunuyordu.) İlk öğrenimini Çal’da tamamladıktan sonra İstanbul’a giderip tahsilini sürdürmüş ve 1899 yılında mektebi (Nuvabı. Kuzzatı) başarıyla bitirdiği için kendisine müderrislik payesi verilmiştir. Babasının ölümü üzerine 1900 yılında müftülüğe atanmış, aynı yılın Temmuz ayında Bu göreve başlamıştır. On yıldan fazla süren müftülük görevi esnasında mûressağı Osmanî Mecidi ve birinci rütbe Osmanî Mecidi nişanları ile taltif edilmiştir. 1911 yılının Mayıs ayında müftülükten ayrıldıktan sonra Kütahya Kadılığı ve Bidayet Mahkemesi Reisliğine atanmış, bu görevleri üç yıl sürdürmüştür. 1914yılında Afyorkarahisar Kadılığına getirilmiş, aynı zamanda bu sancağın Naibliği görevini de üstlenmiş¬tir. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlaması üzerine, Afyonkarahisar ve Denizli Bölgesi Milli Mücadele Teşkilâtları ile yakın işbirliği yapmıştır. Afyonkarahisar kadısı iken 1920 yılında milletvekili seçilerek Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Afyonkarahisar temsil etmiştir. TBMM’nin açısından hemen sonra Ankara’ya geçerek Mustafa Kemal’in yanında yer almıştır. Meclisin Adliye ve Şer’iye komisyonlarında görev yapmış, bu arada İstiklâl Madalyası ile, taltif edilmiştir. Dönem sonunda milletvekilliğinden ayrılan Mustafa Hulusi Çalgüner, hayatım çiftliğinde idame ettirmiştir. Evli ve dön çocuğu olan Çalgüner’in oğlu Rıfat Çalgüner TBMM Genel Sekreteri görevini sürdürdüğü 1973 yılında bize yukarıdaki bilgileri göndermek lûtfunda bulunmuştur. Arapça ve Farsçayı iyi bilen Çalgüner 25 Ağustos 1938 tarihinde vefat etmiştir.