Abdullah Ağa

Abdullah Ağa


IX. yüzyıl Türk bestekârı ve icracısıdır. Güzel bir yüze sahip olmasından dolayı Şehlevendim lakabı ile şöhret buldu, ayrıca Şehlâ Hafız ve Hafız Abdullah Ağa lakapları ile de tanındı. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. III. Selim zamanında (1789-1807) çocuk denecek yaşta saraya alındı. Mûsikiyle ilgili temel bilgileri Enderun’da öğrendi. Kısa zamanda sesinin güzelliği ile dikkati çekti. Önce hanendeler, daha sonra da musâhib’-i şehriyârîler arasına alındı ve bu görevleri II. Mahmud zamanında da (1808-1839) devam etti.

Günümüze ulaşan eserlerinden, devrinin önde geien bestekârları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Eserleri içinde, III. Selim ve onun hânendebaşısı Küçük Mehmed Ağa ile birlikte bestelediği nevâ-bûselik faslı en önemlilerindendir. S. N. Ergun’un, AnfoJoyi’sinde güftesini verdiği ilâhiden başka dinî eserine rastlanmayan Abdullah Ağa’nın günümüze yirmi dokuz sözlü eseri ulaştır.