Abuk Ahmet Paşa

Abuk Ahmet Paşa

Türk komutanı ve devlet adamı (Sivas 1859-İstanbul 1923). Belgrad’da askerî ataşelik, Balkan savaşında Doğu ordusunda kolordu komutanlığı (1912) yapan Abuk Ahmet Paşa, söylentilere göre Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesinde (1913) rol oynadı. İttihat ve Terakki yandaşı olmasına karşın, eylemleri ittihatçılara ters düştüğünden, Enver Paşa Harbiye nazırlığına getirilince emekliye ayrıldı (1914). Mondros Mütarekesi’nden sonra Harbiye ve Nafıa nazırlığı yaptı.