Fasih Ahmed Dede

Fasih Ahmed Dede

(? - 1699): Divan şairi. Dukakinzâdelerdendir. Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa’nın hazine kâtipliğini yaptı. Galata Dergâhı’nda Mevlevî Gavsî Dede’ye intisap etti. Kabri Galata Mevlevîhanesindedir.

Fasih Ahmed Dede, şairliği yanında hatta ve minyatürde usta idi.

Eserleri: Divan (Mustafa Çetin doktora tezi hazırladı: Fasih Ahmed Dede, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Konya 1991), Divançe (Farsça), Münazara-i Gül ü Mül (mensur), Münazara-i Şeb ü Rûz, Tenbakûnâme, Kalem Makalesi, Fasih Dede Mecmuası (İçinde Farsça Türkçe şiirler, fıkralar, hikâyeler, tarihler, hâl tercümeleri bulunuyor). Hüsrev ü Şirin, Mahmud u Ayaz, Behiştâbâd (Son üç eser henüz bulunamamıştır.)