Ömer Ferid Kam

Ömer Ferid Kam

(10 Ocak 1864 - 21 Mayıs 1944): Yazar. İstanbul’da doğdu. Beylerbeyi Rüşdiyesinde okudu. Tıbbiye ve Hukuk mekteplerine bir süre devam etti. Özel dersler aldı. 1887’de Bâbıâli Tercüme Odasına girdi. Beylerbeyi Rüşdiyesinde Fransızca öğretmenliği (1888) ve Darulfünûn Edebiyat Fakültesinde metinler şerhi müderrisliği (1914) yaptı. Millî Mücadeleden sonra açıkta kaldı. 1929’da Darulfünûn İran Edebiyatı müderrisliğine tayin edildi. 1933 Üniversite Reformu’nda yine açıkta kaldı. 1943’te A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İran Edebiyatı okutmanlığına getirildi. İstanbul’da öldü.

Ferid Kam, Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı. Divan Edebiyatı, Arap ve Fars edebiyatları, felsefe ve tasavvuf sahalarında derin bilgiye sahipti. Sırat-ı Müstekim ve Sebîlürreşad dergilerinin devamlı yazarlarındandı.

Eserleri: Türrehat (Şiirleri, 1886), Dinî Felsefî Musahabeler (1913; sadeleştirilmiş yeni yayını: Süleyman Hayri Bolay, 1974), Vahdet-i Vücud (1915; yeni yayınını Ethem Cebecioğlu hazırladı, 1994), Asâr-ı Edebiye Tedkikatı Dersleri (1915-16 arası dersleri), Şerh-i Mutûn (1919-1922 arası ders notları), Mebadi-i Felsefe’den İlm-i Ahlâk (E. Boirac’tan çeviri ve notlar, 1923), İlm-i Maba’de’t-Tabia (E. Boirac’dan çeviri ve notlar, 1925), İran Edebiyat Tarihi (1. bölüm basılmadı, 2. Bölüm, 1927), Bestekâr-Şair Nazîm, Hayatı ve Eserleri Hakkında Tetkikat (1933), Eski İranlılarda Felsefe, İbn Arabî’de Varlık Düşüncesi (1992). Gezi notları: Avrupa Mektupları (Haz. Nergiz Yılmaz, 2000).

Agâh Sırrı Levend, Profesör Ferid Kam- Hayatı ve Eserleri’ni (1946); Süleyman Hayri Bolay, Ferit Kam’ı (1988); Halil Çeltik, Ferit Kam ve -ı Edebiye Tedkikatı’ını (1998) yayınladı.