Faiz Biemrillah

Faiz Biemrillah

Onüçüncü Fatımi halifesi olan Faiz Biemrillah, 1150 yılında doğdu. Beklenmedik bir anda babasının öldürülmesi üzerine dört yaşında tahta oturtuldu. Bebek denecek yaşta iktidar kavgalarının merkezine düşen küçük halife, bunalımlı günler geçirdi. Devletin yönetilemez oluşundan en çok muzdarip olanların başında Saray halkı geliyordu. Fatımi ordusunda nüfuzlu bir komutan olan Talâi bin Rüzzîk’e sığınarak halifelik makamını kurtarması dileğinde bulundular. Talâi, ordusu ile Kahire üzerine yürüyerek vezirlik görevini Abbas’tan aldı. Talâi bin Rüzzîk, Fatimilerin güçlü vezirlerinin sonuncusu oldu. Melik El Sâlim unvanı ile Fatımi devletini yönetmeye başlayan İbn Ruzzik, kişiliğinden kaynaklı bir tavırla, devleti derleyip toparlamaya çalıştı. Zira, Fatımi Devleti, İbn-i Sallar’ın öldürülmesinden sonra başlayan olaylar nedeniyle büyük bir buhrandan geçiyordu. Sarayda meydana gelen yönetim boşluğu, ordu içine de sıçramış ve komutanlar arasında çarpışmalar başlamıştı. Fatımi Devleti, bu dönemde çevre ülkelerdeki gelişmelere de kayıtsız kalmaya başlamıştı. Haçlı istilasına karşı Selçuklu atabeklerine yardım etmediği gibi, Filistin’deki son kalesi olan Askalan da 1153 yılında haçlıların eline geçmişti. Aynı dönemde Büyük Selçuklu Devletinin Halep Atabeki Nurettin Zengi, Yukarı Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu ve Suriye’yi tek otorite altında birleştirmiş, ikinci Haçlı Seferini durdurmuş ve 1154 yılında kendisiyle barış anlaşması yapmak zorunda bırakmıştı. Nureddin Zengi, 1157 yılında Kudüs Kralı Üçüncü Bodin’i yenilgiye uğratmış ve yavaş yavaş haçlıları Filistin ve Suriye’den uzaklaştırmaya başlamıştı. Çevresinde gelişen olayları idrak edecek yaşa gelmeden 10 yaşındayken vefat etmesi nedeniyle, yerine geçecek veliaht bırakmadı. Bu durum Fatımi Devletini tümüyle vezirlerin kontrolüne bıraktı.

Kaynak: Fatimiler ve Fatimi Halifeleri, Hasan Yılmaz, Elips Kitap, Ankara, Şubat 2016.