Haccac Bin Yusuf Bin Matar

Haccac Bin Yusuf Bin Matar

Haccac bin Yusuf bin Matar’ın 8. - 9. yüzyıllarda yaşamış Müslüman bir matematikçi olduğu bilinmektedir. Hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Kûfeli olduğu ve Hârûnürreşîd, Emîn, Me’mûn ve Mu‘tasım’ın halifelik yıllarında (786-833) Bağdat’ta yaşadığı bilinmektedir. Me’mûn döneminde, ilmî ve felsefi kitapları temin etmek üzere Bizans imparatoruna gönderilen beş kişilik heyetin içinde bulundu. Öklid’in Elements adlı ünlü kitabını Uṣûlü’l-Hendese adıyla ilk defa Arapçaya çeviren kişi oldu. Haccâc, Batlamyus’un el-Mecistî adlı eserini de ilk çevirenler arasında yer aldı ve Süryanice’den yaptığı çalışmasını 829-830 yılları arasında tamamladı. İbnü’n-Nedîm, bunlardan başka Aristo’nun Kitâbü’l-Mirʾât’ını da Arapçaya çevirdiğini yazmış olsa da Aristo’nun bu adla anılan bir kitabı bilinmemektedir.

 

Kaynak

Mahmut Kaya, Haccac b. Yusuf b. Matar, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/haccac-b-yusuf-b-matar (20.10.2021).