Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

Büveyhî veziri. 915’te Şiraz’da doğdu. Daha sonra Bağdat’a giderek Muizzüddevle’nin kâtibi oldu. 963’te Dîvân-ı Nafakât’ın başkanının ölümü üzerine, Muizzüddevle tarafından İbn Fesânces ile birlikte hükûmette görevlendirildi. 967’de Muizzüddevle’nin ölümünden sonra, onun oğlu ve halefi İzzüddevle Bahtiyar tarafından vezirlik sıfatıyla görevinde bırakıldıysa da rakibi İbn Fesânces’in entrikaları üzerine 970’de azledildi. Fakat ertesi yıl tekrar vezir oldu ve İbn Fesânces’i saf dışı bıraktı. Askere vermek üzere halktan zorla para toplaması, özellikle Bahtiyar’ın sofracıbaşısı İbn Bakıyye’nin düşmanlığını üzerine çekti. 973’te onun entrikaları sonunda tutuklandı ve yerine İbn Bakıyye getirildi. Kısa bir süre sonra da Kûfe’de (muhtemelen) zehirlenerek öldürüldü.