Abbas Bin Mirdâs

Abbas Bin Mirdâs

Ebü’l Heysem Abbâs Bin Mirdâs Bin Ebî Amir Es-Sülemî. Kahramanlık şiirleriyle tanınan sahabe. Bir putperest olan babasının ölümünden sonra Abbas Bin Mirdas Hz. Peygamber’e giderek Müslüman oldu. Kendi kabilesinden topladığı dokuz yüz kişilik bir kuvvetin başında önce Mekke’nin fethine katıldı; Huneyn Savaşı ile Tâif muhasarasında da bulundu. Müellefe-i kulûbdan kabul edilen Abbas bin Mirdâs, Huneyn Savaşı’nda elde edilen ganimetlerin taksimi sırasında, yeni Müslüman olan başka kimselere daha çok pay verildiğini öne sürerek hoşnutsuzluğunu dile getiren şiirler söylemeye başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona da yüz deve verilerek memnun edilmesini emretti. Abbas Bin Mirdâs, Hz. Peygamber ile birlikte katıldığı savaşlardan sonra Mekke veya Medine’de kalmayıp kabilesinin yanına döndü. Hz. Ömer’in hilafeti sırasında Basra’ya gidip yerleşti. Başta Huneyn Savaşı olmak üzere Abbas’ın katıldığı savaşlarla ilgili kahramanlık duygularını dile getiren şiirlerinin bir kısmı zamanımıza ulaştı. İbnü’s-Sikkît Ali Bin Abdullah Et-Tûsî ve Sûkkerî tarafından tertip edildiği söylenen divanı günümüze kadar gelmedi. Cemil Bek El-Azm’in derlediği bir kısım şiirlerini ihtiva eden nüsha, Zâhiriyye Kütüphanesi’ndedir. Yahya El-Cübûri, onun şiirlerinden yetmiş yedisini bir araya getirerek “Dîvânü’l Abbâs Bin Mirdâs Es-Sülemî” adıyla neşretti (Bağdat 1968). Hz. Peygamber’den dört hadis rivayet eden ve Halife Osman devrinde ölen Abbas Bin Mirdâs’ın ölüm tarihi kesin olarak tespit edilemedi.