Mehmet Genç

Mehmet Genç

1934’te Artvin Arhavi’de doğdu. 1953’te İstanbul’da Haydarpaşa Lisesinden, 1958’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun oldu. 

1959’da Ankara Valiliğinde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yaptı. 1960’ta İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Türk İktisat Tarihi Enstitüsüne asistan olarak girdi. 1965’ten 1982’ye kadar aynı enstitüde İktisat Tarihi uzmanı olarak Ömer Lütfi Barkan’ın yanında çalıştı. Sanayi Devriminin Osmanlı Sanayisine Etkisi adlı doktora tezini hazırladı. 1973’ten itibaren Osmanlı İktisat Tarihi alanında millî ve milletlerarası seminerler ve toplantıda tebliğler sundu. 1983’ten itibaren Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak İktisat Tarihi ve Tarih Metodolojisi dersleri verdi. 1985-1988 yılları arasında TRT’de danışman olarak çalıştı ve burada kültür ve bilim sohbetleri yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri verdi, 2002 yılında bu okuldan emekli oldu. 1996’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Genel Sosyoloji ve Metodoloji dalında Doktora Şeref Diploması tevcih edildi. 

Dergilerde Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca makaleleri yayınlandı. Bu tebliğ ve makalelerin bir bölümü bazı ilavelerle Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi adı ile 2000 yılında kitap olarak yayınlandı. Kitap, yayınlandığı yıl Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fikir Dalında ödüle layık görüldü. 2001 yılında aynı kitap ile "Aydın Doğan Vakfı" özel ödülünü aldı. Ayrıca American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu üyesiydi. 2015 yılında Sosyal Bilimler ve Tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı.

2015 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) "Uluslararası Akademi Ödülü"nü aldı, 2019 yılında da Akademi Genel Kurulunca TÜBA Şeref üyeliğine seçildi.

İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktaydı. 18 Mart 2021’de vefat etti.

Araştırma Eserleri:

Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi (2000)

Makaleleri:

“l‘Economie Ottomane et la Guerre au XVIIIe siècle”, Turcica, tome XXVII, 1995, p. 177-196.

“18. Yüzyıla Ait Osmanlı Mali Verilerinin İktisadi Faaliyetin Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği Üzerinde Bir Çalışma”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, cilt. II, N 10, Şubat 1981, s. 33-77.

“18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Savaş”, Yapıt, Toplumsal Araştırmalar Dergisi, N 49 Nisan-Mayıs 1984, s. 52-61; N 50, Haziran-Temmuz 1984, s. 86-93.

“17-19. Yüzyıllarda Sanayi ve Ticaret Merkezi Olarak Tokat”, Türklük Araştırma Dergisi, cilt. III (1987), İstanbul 1988, s. 35-56.

“18. Yüzyılda Türkiye’den Fransa’ya Yapılan Pamuklu İhracatı ile İlgili Bir Araştırma Hakkında Düşünceler”,Türk Dünyasını Araştırmaları Dergisi, N 57, İstanbul, Aralık 1988, s. 152-156.

“Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün İlkeleri”, Sosyoloji Dergisi, cilt. III. N 1 (1988-1989), İ.Ü.E.F. Yay, İstanbul 1989, s. 175-185.

“18. Yüzyılda Osmanlı Sanayii”, Toplum ve Ekonomi, N 2, Eylül, 1991, s. 99-124.

“19. Yüzyıldada Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klâsik Prensiplerinde Değişmeler”, Divan İlmî Araştırmalar, 1999/1 Sayı 6. İstanbul.

“Osmanlı’da Devlet ve Ekonomi Üzerine”, Türkiye Araştırmaları: Literatür Dergisi, cilt. 1, Sayı 1, 2003, s. 369-384.

“Osmanlı Maliyesinde Malikâne Sistemi” Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler/Tartışmalar (8-l0 Temmuz 1973), (ed.) Osman Okyar - Ünal Nalbantoğlu, Hacettepe Ü. Y., Ankara 1975, s. 231-296.

“Entreprises d’Etat et Attitude Politique dans l’Industrie Ottomane du XVIIIe siècle”, l’ Accession de la Turquie a la Civilisation Industrielle. Facteurs Internes Actes du Colloque d’Istanbul, (2-4 December 1985), Editions ISIS, İstanbul-Paris 1987, p. 5-12.

“Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Tebliğler (İstanbul, 21-25 Ağustos 1989), TTK Yay, Ankara 1990, s. 13-25.

“Neden Fetih?”, “Genel Değerlendirme”, I. Uluslararası İstanbulun Fethi Konferansı 24-25 Mayıs 1996. İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları. İstanbul 1997, s. 96-98; 219-222.

“Fethin İktisadî Sonuçları”, “Genel Değerlendirme”, II. Uluslararası İstanbul’un Fethi Konferansı 30-31 Mayıs 1997, İstanbul, s. 199-203; 310-303.

“Osmanlı Arşivlerinden Yararlanma Yöntemi”, Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu (Mayıs 1985), İstanbul 1985, s. 155-162.

“Osmanlı Esnafı ve Devletle İlişkileri”, Ahilik ve Esnaf, İstanbul 1986, s. 113-124.

“Kalkınma Meselemize Tarihî Yaklaşım”, İktisadi Kalkınma ve İslam, İslami Araştırma Vakfı Yay., İstanbul 1987, s. 211-221.

“XV. ve XVI Yüzyıllarda Osmanlı Devletinin İç ve Dış Ticareti”, XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 1997, s. 395-408.

“Türkiye’de İktisadî Modernleşme Sürecine” Yorum, Modernleşme, İslam Dünyası ve Türkiye, İstanbul 2001, s. 321-327.

“Osmanlı Dünyasında Dilencilik”, Bir Kent Sorunu: Dilencilik Tebliğler Kitabı, (haz.) Suvat Parin, İBB Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul 2008, s. 13-15.

“Örnek Bir Aydın Olarak Erol Güngör”, Kültür Ocağında Bir Mütefekkir Erol Güngör, Koçav Yay., İstanbul 2009, s. 231-234.

“Devlet ve Girişimciler”, Anadolu’da Girişimcilik Kültürü Sempozyumu Tebliğ Kitabı, (ed.) Abdullah Ecevit Öksüz, Konya 2009.

Kaynak: https://web.archive.org/web/20161018221506/http://www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/AkademikKadro.aspx?akademid=44

https://www.bisav.org.tr/Seminerler/Biyografi/10070/mehmet_genc