İslam âlimleri

Abâpûş-i Velî

Abâpûş-i Velî

Mevlevi tarikatı şeyhlerindendir. Balı Mehmed Çelebi ve Balı Sultan olarak da tanındı. Dedesi Süleyman Sah, Sultan Veled’in kızı Mu

Abaza Şeyhi

Abaza Şeyhi

Bayramiye tarikatı şeyhlerinden, âlim, mutasavvıf. Kayseri’de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bayramiyye tarikatına intisap etti.

Abbâd Bin Süleyman Es-Saymerî

Abbâd Bin Süleyman Es-Saymerî

Ebû Sehl Abbâd bin Süleyman (Selmân) Es-Saymerî Basra Mutezilesi’nin önde gelen kelamcılarından. Saymera’da doğdu (İbnü

Abbadî Ebû Mansûr

Abbadî Ebû Mansûr

Kutbüddîn Emîr Ebû Mansûr El-Muzaffer bin Ebi’l-Hüseyn Erdeşîr El-Abbâdî İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 1098’de Sinc

Abbâdî, Ebû Asım

Abbâdî, Ebû Asım

Ebû Asim Muhammed bin Ahmed bin Muhammed El-Herevî El-Abbâdî. Şafiî fakihi. 985 yılında Herat’ta doğdu. Büyük dedesi AbbâdR

Abbas Halim Paşa

Abbas Halim Paşa

Kahire’de doğdu. Özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendikten sonra ağabeyi Said Halim ile birlikte İsviçreR

Abdan El Ahvazi

Abdan El Ahvazi

Hadis hafızı. “Çuval dokuyan” veya “çuval satan” anlamındaki Cevâlîkî nisbesini ve bazı kaynaklarda görülen El-Kâ

Abdan El-Ezdî

Abdan El-Ezdî

Ebû Abdirrahmân Abdullah Bin Osman Bin Cebele El-Ezdî Horasanlı hadis hafızı. Daha çok “Abdan” lakabıyla tanınan Abdullah Bin

Abdan el-Mervezi

Abdan el-Mervezi

835 tarihinde Merv’de doğdu. Asıl adı Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Îsâ el-Mervezî’dir. “Abdan” adıyla ünlendiği için pek çok kaynakta “Abdan bin Muhammed” şeklinde anıldı...

Abdülaziz Bin Suud

Abdülaziz Bin Suud

Suudi Arabistan kralı (Riyad 1880’e doğru-ay.y. 1953). Necit emiri unvanıyla babası Abdurrahman’ın yerine geçen (1902) Abdülaziz Bin Suud

Abdullah Beyefendi

Abdullah Beyefendi

Türk din adamı (İstanbul 1867-Mekke ?). Damat Ferit Paşa’nın dördüncü kabinesinde şeyhülislamlığa atanan Abdullah Beyefendi (1920), An

Abdullah Bin Abdülmuttalip

Abdullah Bin Abdülmuttalip

Hz. Muhammed’in babası (Mekke 543 -Medine 570) Yaşamı konusunda kesin bilgi bulunmayan Abdullah Bin Abdülmuttalip’le ilgili tek bilinen, ticar

Abdullah Bin Ahmed Bin Hanbel

Abdullah Bin Ahmed Bin Hanbel

Ebû Abdurrahman Abdullah Bin Ahmed Bin Muhammed Bin Hanbel Eş-Şeybânî. 828 yılında Bağdat’ta doğdu. Daha çocukken hadis öğrenmeye k

Abdullah Bin Yasin

Abdullah Bin Yasin

İslâm komutanı (öl. 1059). Sanhaca Berberileri arasında İslâm dinini yaymaya çalışan Abdullah Bin Yasin, Susa’da "ribat" adı verilen b

Abdullah Bin Zeyd Bin Âsim

Abdullah Bin Zeyd Bin Âsim

Meşhur kadın sahâbî Ümmü Umâre’nin iki oğlundan biri olduğu için İbn Ümmü Umâre diye şöhret buldu. Uhud Savaşı’nda Hz. Peyga