Amir Biahkamillah

Amir Biahkamillah

Onuncu Fatımi halifesi olan Ebû Alî el-Mansûr b. el-Müstalî, 31 Aralık 1096’da doğdu. Genç yaşta vefat eden babası Müsta’li Billah’ın yerine beş yaşındayken Amir Biahkamillah lakabıyla 1101 yılında halife ilan edilip tahta oturtuldu. Babasının da veziri olan Bedr el Cemâlî, Âmir-Biahkâmillâh’ın halifeliğinin ilk 20 yılında devleti tek başına idare etti. Babasının son yıllarında olduğu gibi, onun döneminde de Haçlı istilası, bir sünni-haçlı ihtilafı olarak görüldü. Dolayısıyla Haçlılarla mücadele eden sünni Araplara ve Türklere askeri ve mali yardımdan kaçınıldı. Âmir, 26 yaşına geldiğinde devleti tek başına yönetmek için Vezir Bedr El Cemal’i öldürterek yerine Abdullah İbnü’l Batâihî’yi görevlendirdi. Dört yıl vezirlik görevinde kalan Bataihi’yi Ekim 1125’te azleden Biahkamillah, daha sonra kardeşleriyle birlikte çarmıha gerdirdi. 11. yüzyılda Hasan Sabbah’ın görüşleri etrafında oluşan ve ilk başlarda Selçuklular ve Abbasilere karşı Fâtımîler tarafından da desteklenen Batınilik Hareketi, süreç içinde Fatımi Devleti için de tehdide dönüştü. İran’ın Kazvin bölgesinde Alamut Kalesini kendisine üs tutan Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk ve Büyük Selçukul Hükümdarı Alparslan’a düzenlediği suikast ile gücünü göstermişti. 13. Yüzyıl ortalarına kadar İslam dünyasını terörize eden bu hareket, Amir Biahkamillah’ı da oldukça fazla uğraştırdı. Halife Âmir-Biahkâmillâh 7 Ekim 1130 tarihinde, otuz dört yaşında iken Bâtınîler tarafından öldürüldü. Babası Müsta’li Billah’ın, abisi Nizar’ın yerine hilafet koltuğuna oturması nedeniyle ikiye bölünen İsmaililerin Nizariye kolunu destekleyen batıniler, halife Amir Biahkamillah’ı 7 Ekim 1130 tarihinde suikast düzenleyerek öldürdüler. Biahkamillah öldüğünde oğlu olmadığı için, tahtın sahipliği amcazadelerine geçti.

Kaynak: Fatimiler ve Fatimi Halifeleri, Hasan Yılmaz, Elips Kitap, Ankara, Şubat 2016.