Nasuhizâde Seyyid Ahmed Mehmed Kirameddin Efendi

Nasuhizâde Seyyid Ahmed Mehmed Kirameddin Efendi

1872 yılında, İstanbul’un Üsküdar semtindeki Hz. Pir Nasuhi dergâhında doğdu. Babası ulemadan ve Sâdât-ı Hüseyniyye’den Seyyid Şeyh Mehmed Muhyiddin Efendi’dir.

Tahsil hayatına Üsküdar’daki sıbyan mektebinde başladı, eğitimine Bab Müşiri Rüşdiyesinde devam etti ve 1872 yılında bu liseden mezun oldu. Ayrıca İslami ilimleri tahsil ettiği Hoca Osman Efendi’den 1909’da icazetname aldı.

Mekteb-i Rüşdiyedeki eğitimini tamamladıktan sonra ilk olarak Hazine-i Hâssa-i şâhâne tahrirat kalemi ve Hazine-i hassa-i şâhâne meclis-i idare kâtipliğine tayin edildi, akabinde Adliye nezareti muhasebe kalemi ve Adliye nezareti kalem mümeyyizliği görevlerini tayin edildi.

uzun süre Dârulmuallimin mektebinde müderrislik yaptı, babasının vefatıyla bu görevden istifa etti. 1904’te Adliye nezaretindeki kalem mümeyyizliği görevi ile birlikte meclis-i meşâyih azalığı görevini de üstlendi. İki görevin bir kişiye aynı anda verilemeyeceğine dair kanun maddesi gereğince meclis-i meşâyih azalığından çekildi. Daha sonra muhasebe kalemi mümeyyizliği görevinden de ayrılarak Adliye Nazırı Abdurrahman paşa ve müfettiş Akif Paşa uhdelerinde bulunan İane-i Mülkiye Komisyonuna kâtip olarak tayin edildi.

1898 yılında Üsküdar’daki Pir Nasûhî Tekkesi hizmet-i meşihatine getirildi. 1948’de vefat etti.

Şemsü’n-Nusûs fi Menâkıb-ı Pir Nasûh isimli bir eseri vardır. Eserinde Hazret-i Pir Nasuhi’nin menkıbeleri ve davranışları anlatıldığı gibi tarikatın usul ve erkânı ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Ayrıca eserde Halveti-Şabaniye tarikatının şeyhlerinin tercüme-i hâlleri de yer almaktadır.

 

Kaynak: Esra Yıldız, Şeyhülislamlık Belgelerinde Hz. Peygamber’in İlmî Mirası (1879-1924) Yılları Seyyid Ulema Biyografileri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.