Hükümdarlar

Fenna Hüsrev Bin R.

Fenna Hüsrev Bin R.

Büveyhi hükümdarı (Isfahan 936-Bağdat 983). Amcası İmadüddevle’nin yerine tahta çıkan (950) Fenna Hüsrev Bin Rüknüddevle, Kirman (968)

Firavun

Firavun

Kelime, Eski Mısır dilinde büyük ev anlamına gelen perao kelimesinden gelmektedir. Türkçesi firavun, Arapçası firavn, İngilizcesi ise pharao