Abbas Bin Abdülmuttalip

Abbas Bin Abdülmuttalip

Hz. Muhammed’in amcası (öl. Medine 652). Müslümanlığı kabul etmeyen, ama karşı da çıkmayan Abbas Bin Abdülmuttalip, Bedir savaşında M

Abbas Mirza Kaçar

Abbas Mirza Kaçar

İran’da hüküm süren Türk Kaçar sülalesinin veliahtı (Nava 1789-Meşhed 1833). Feth Ali Şah’ın oğlu olan Abbas Mirza Kaçar, babası t

Abdi Dîuânı Lugaz

Abdi Dîuânı Lugaz

Sultan II. Mustafa’nın Avusturya seferine (1697) ordu vaizi olarak katıldı. Hayatının son yıllarında Beyazıt ve Süleymaniye camileri vai

Abdi Efendi

Abdi Efendi

Osmanlı tarihçisidir. Patrona İsyanı hakkında kaleme aldı­ğı tarihiyle tanınan Abdi Efendi’nin ha­yatına dair bilgiler, daha çok ken

Abdulah Bin Muaviye

Abdulah Bin Muaviye

Ca’fer-i Tayyar’ın oğlunun torunu ve Cenâhîyye hareketinin lideri kabul edilen Alevî reisi. Doğumu ve hayatının ilk dönemi hakkında

Abdullah Bin Eftas

Abdullah Bin Eftas

Eftasîler DevletTnin kurucusudur. Berberîler’den Miknâse kabilesine mensuptur. Kurtuba’nın kuzeyindeki Fahsülbellût’ta doğdu. Babas

Abdullah Bin Erkam

Abdullah Bin Erkam

Hz. Peygamber’in anne tarafından akrabasıdır. Mekke’nin fethi sırasında müslüman oldu ve vahiy kâtipleri arasında yer aldı. Bilhassa

Abdullah Bin Hamdan

Abdullah Bin Hamdan

Hamdânîler hanedanının kurucusudur. Tağlib kabilesine mensup olan ve hanedana adını veren Hamdan Bin Hamdûn, 259’dan (873) itibaren Musul

Abdullah Bin Hasan Bin Hasan

Abdullah Bin Hasan Bin Hasan

69’da (689) Medine’de doğdu. Mescid-i Nebevfde Ebü’z-Zinâd’dan ders dinledi. Başta babası ve annesi Fatma bint Hüseyin Bin Ali olm

Abdullah Bin Hasan El-Bağdâdî

Abdullah Bin Hasan El-Bağdâdî

Matematikçi, astronom ve müneccimdir. Kaynaklar, adını Abdullah veya Ubeydullah şeklinde vermektedirler. Bağdat’ta yaşadı ve daha çok, m

Abdullah Bin Hazim

Abdullah Bin Hazim

Annesi Aclâ gibi bir siyahî olan Abdullah Bin Hâzim’in Hz. Peygamberden hadis rivayet ettiğini ve sahâbî olduğunu kabul edenler de vardır

Abdullah Bin Hubeyk

Abdullah Bin Hubeyk

Hadis de rivayet etmiş olan ilk devir sûfilerindendir. Kûfe’de doğdu. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Devrin önemli kültür mer

Abdullah Bin Hüseyin

Abdullah Bin Hüseyin

Ürdün Hâşimî Krallığı’nın kurucusu ve ilk devlet başkanı (1946-1951). Hicaz Emîri Şerif Hüseyin’in oğludur. Mekke’de doğdu.

Abdullah Bin Huzafe

Abdullah Bin Huzafe

İslâmiyet’in yayılmaya başladığı ilk günlerde müslüman olan Abdullah, Mekke döneminin çileli hayatını yaşadı ve kardeşi Kays Bin

Abdullah Bin İbaz

Abdullah Bin İbaz

Abdullah Bin İbâz hakkındaki ilk bilgiler, Emeviler’in Hâricîler’e aşırı zulmü ve baskısı karşısında, yine bir Haricî olan Nâf