Şeyhülislamlar

Ayyâşizâde Seyyid Mehmed Burhaneddin Efendi

Ayyâşizâde Seyyid Mehmed Burhaneddin Efendi

1865 yılında İdlib’de doğdu. Babası ulemadan ve Sâdât-ı Hüseyniyye’den Seyyid Mehmed Tahir Efendi’dir.

Çerkeşşeyhîzâde Seyyid Mehmed Tevfik Efendi

Çerkeşşeyhîzâde Seyyid Mehmed Tevfik Efendi

1827 yılında Ankara’da doğdu. Babası ulemadan ve Sâdât-ı Hüseyniyye’den Seyyid Osman Efendi’dir.

Mehmed Zeynelabidin Efendi

Mehmed Zeynelabidin Efendi

6 Kasım 1667 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Manisalı Anadolu kazaskeri Ak Mahmud Efendi’dir. Dedesi de ilmiye sınıfına mensup

Muhammed Ebülhüda es-Sayyâdi er-Rifâî

Muhammed Ebülhüda es-Sayyâdi er-Rifâî

1850 yılında Hama ile Halep arasındaki Maarretünnu’mân kasabasının Hânşeyhûn köyünde doğdu.

Mustafa Sabri Efendi

Mustafa Sabri Efendi

22 Haziran 1869 tarihinde Tokat’ta doğdu. Tahsil hayatına memleketinde başladı ve 10 yaşındayken hafız oldu. Kayseri’de Divrikli Mehmed Efendi’den ders aldı, İstanbul’da Meşihat’ta da talebelik yaptı.

Nasuhizâde Seyyid Ahmed Mehmed Kirameddin Efendi

Nasuhizâde Seyyid Ahmed Mehmed Kirameddin Efendi

1872 yılında, İstanbul’un Üsküdar semtindeki Hz. Pir Nasuhi dergâhında doğdu. Babası ulemadan ve Sâdât-ı Hüseyniyye’den Seyyid Şeyh Mehmed Muhyiddin Efendi’dir.

Seyyid Abdurrahman Efendi

Seyyid Abdurrahman Efendi

1840 yılında Beyrut vilayetinin Trablusşam kasabasında doğdu. Babası sülâle-i tâhireden Sufizâde Seyyid Şeyh Hasan Efendi’dir.

Seyyid Ahmed Esad Efendi

Seyyid Ahmed Esad Efendi

24 Haziran 1887’de Bağdat’ta dünyaya geldi. Babası ulemadan ve sâdât-ı Hüseyniyye’den Hızır İlyas medresesi müderrisi Abdülgani Efendi ve annesi Fatıma Hanım’dır.

Seyyid Ahmed Fâiz Efendi

Seyyid Ahmed Fâiz Efendi

1842 yılında Musul vilayetinin Süleymaniye sancağında Addân köyünde doğdu.

Seyyid Hasan Hilmi Efendi

Seyyid Hasan Hilmi Efendi

1828 yılında Tokat’ın Artukâbâd nahiyesi, Seyditekkesi köyünde doğdu. Babası Tokat müderrislerinden ve sâdât-ı kiramdan İbrahim Efendi’dir.

Seyyid Hasan Sabri Efendi

Seyyid Hasan Sabri Efendi

Konya vilayetinin Hadim kasabasında, 1857 yılında doğdu. Babası Hâdimî Hasan Fakihzâde Seyyid Abdülbâki Efendi’dir.

Seyyid Mahmud İmadüddin Efendi

Seyyid Mahmud İmadüddin Efendi

1845 yılında, Trabzon’da doğdu. Babası ulemadan Trabzon müftüsü ve Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Zeynelabidin Efendi’dir. Trabzon’da hafızlığını ve ilk eğitimini tamamladı.

Seyyid Mehmed Faik Efendi

Seyyid Mehmed Faik Efendi

14 Kasım 1871 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Babası tüccardan Diyarbakırlı Şeyh Mehmed Efendi’dir. Şöhretleri Yamukçuzâde veya Şeyhzâde-i Âmedi’dir.

Seyyid Mehmed Nuri Efendi

Seyyid Mehmed Nuri Efendi

1851 yılında İdlib’in Eriha-Riha kasabasında doğdu. Babası ulemadan ve Sâdât-ı Hüseyniyye’den Müftü Mustafa Efendi’dir.

Seyyid Mehmed Saadeddin Efendi

Seyyid Mehmed Saadeddin Efendi

1824 yılında Şam’da doğdu. Babası ulemadan ve Sülâle-i tâhire-i Hüseyniyye’den, Sayda kazası müftüsü Lütfüzâde Seyyid Muhyiddin Efendi’dir.