Müslümanların halifeleri

Süleyman Bin Abdülmelik

Süleyman Bin Abdülmelik

Abdülmelik b. Mervan’ın ikinci oğlu olan Süleyman b. Abdülmelik, 675 yılında Medine’de doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Bâdiye’de

Tai Lillah

Tai Lillah

Yirmi dördüncü Abbasi halifesi Ebu Bekr Abdülkerim Tai Lillah b. El Fazl El Muti Lillah b. Cafer El Muktedir Billah El Abbasi 929’da Bağdat’t

Ubeydullah el-Mehdi

Ubeydullah el-Mehdi

Fatimilerin ilk halifesi olan Ubeydullah El Mehdi, 873 yılında İsmailîlerin kendilerine karargâh yaptıkları Selemiye’de doğdu.

V. Abdurrahman

V. Abdurrahman

Endülüs Emevileri’nin yedinci halifesi olan Abdurrahman elMüstazhir, Gaye adlı bir cariyeden doğdu. Onun sıkıntı içinde geçen gençlik yı

V. Mehmet (Sultan Reşat)

V. Mehmet (Sultan Reşat)

Abdülmecit’in üçüncü oğlu olan Reşat, 2 Kasım 1844’te doğdu. Babasının padişahlığı döneminde dünyaya geldiği için, rahat bir ç

V. Murat

V. Murat

Osmanlı Devleti’ni çağın gereklerine göre yapılandırmayı hedefleyen Padişah Abdülmecit’in oğlu olan V. Murat, 22 Eylül 1840’ta doğd

Vasık Billah

Vasık Billah

Dokuzuncu Abbasi halifesi olan Harun El Vasık b. Muhammed, 815 yılında Bağdat’ta doğdu. Babası Mutasım’ın vefatı üzerine Vasık Billah l

VI. Mehmet (Vahdettin)

VI. Mehmet (Vahdettin)

Türk tarihinin en çok tartışma konusu olan Vahdettin, 4 Ocak 1861’de doğdu. Abdülmecit’in tahta çıkan dördüncü oğlu olan ve henüz ya

Yezid Bin Muaviye

Yezid Bin Muaviye

642 yılında Şam’da doğmuştur. Halef tayin edilmek suretiyle İslam tarihinde halifelik görevini üstlenen ilk kişidir. Çocukluk ve gençlik

Zafir Biadaillah

Zafir Biadaillah

Onikinci Fâtımî halifesi olan Zafir, 1133'te doğdu. 16 yaşında babasının yerine El Melik El Adil lakabıyla hükümdarl

Zahir Biemrillah

Zahir Biemrillah

Otuz beşinci Abbasi halifesi olan Ebu Nasır Muhammed b. El Nasır, 1176 yılında Bağdat’ta doğdu. Babasının vefatı üzerine 1225 yılında h