Abbâd Bin Bişr

Abbâd Bin Bişr

Ebü’r-Rebî’ (Ebû Bişr) Abbâd bin Bişr bin Vakş El-Ensârî. Hz. Peygamber’in zekât memurlarından, yiğitliğiyle meşhur s

Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib

Abbas Bin Ali Bin Ebû Talib

Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilen kardeşi. Sünni ve Şii kaynakların hemen hemen ittifakla naklettiklerine göre Abbas Bin Al

Abbas Bin Mirdâs

Abbas Bin Mirdâs

Ebü’l Heysem Abbâs Bin Mirdâs Bin Ebî Amir Es-Sülemî. Kahramanlık şiirleriyle tanınan sahabe. Bir putperest olan babasının ölüm

Abbas Bin Ubade

Abbas Bin Ubade

Abbâs Bin Ubade Bin Nadle El-Ensârî El-Hazrecî. Hz. Peygamber’e Birinci Akabe’de biat eden on iki Medineliden biridir. İkinci Aka

Abdullâh b. Zübeyr

Abdullâh b. Zübeyr

Zübeyr bin Avvam’ın oğludur. Annesi Esma binti Ebubekir Sıddîk’dır. Hicretden yirmi ay sonra doğdu. İsmini, Resulullah Efendimiz koydu.

Abdullah Bin Abbas Bin Abdülmuttalib

Abdullah Bin Abbas Bin Abdülmuttalib

Ebü’l-Abbâs Abdullah Bin El-Abbâs Bin Abdülmuttalib El-Kureşî. Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde ot

Abdullah Bin Abdilmuttalib

Abdullah Bin Abdilmuttalib

Hz. Peygamber’in babası. Künyesi Ebû Kuşem, Ebû Muhammed veya Ebû Ahmed’dir. Kaynaklara göre Sâsânî Hükümdarı Nûşirevân&#

Abdullah Bin Abdullah

Abdullah Bin Abdullah

Abdullah Bin Abdullah Übeyy Bin Selûl El-Ensârî El-Hazrecî. Medineli münafıkların reisi İbn Selûl’ün oğlu, sahabe. Asıl adı Hu

Abdullah bin Amr bin Âs

Abdullah bin Amr bin Âs

Hicretten yedi yıl önce Mekke’de doğdu. Aralarında on bir ya da on iki yaş olduğu söylenen babası Amr bin Âs’dan önce Müslüman oldu. Ardından hicretin yedinci yılında babasıyla birlikte Medine’ye göç etti...

Abdullah Bin Amr Bin Haram

Abdullah Bin Amr Bin Haram

Ebû Câbir Abdullah Bin Amr Bin Haram El-Ensârî Es-Selemi. Uhud Savaşı’nda ilk şehit düşen sahabe. Benî Seleme kabilesinin ileri ge

Abdullah Bin Atîk

Abdullah Bin Atîk

Abdullah Bin Atîk El-Ensarî Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahabe. Medineli olduğu için El-Ensarî nisbesiyle anılan Abdullah

Abdullah Bin Ayyaş

Abdullah Bin Ayyaş

Ebü’l-Hâris Abdullah Bin Ayyaş Bin Ebî Rebîa El-Kureşî El-Mahzûmî. Kıraat bilgisiyle tanınmış sahabe. Babası Ayyaş, ilk Müsl

Abdullah Bin Büdeyl

Abdullah Bin Büdeyl

Abdullah Bin Büdeyi Bin Verkâ’ El-Huzâî. Huzâa kabilesinin son reisi olup Mekke fethi sırasında veya fetihten önce Müslüman olduğu r

Abdullah Bin Cafer Bin Ebû Talib

Abdullah Bin Cafer Bin Ebû Talib

Ebû Ca’fer Abdullah Bin Cafer Bin Ebî Tâlib. Hz. Ali’nin yeğeni ve Habeşistan’da doğan ilk sahabe. Babası Ca’fer-i Ta

Abdullah Bin Ced

Abdullah Bin Ced

Abdullah Bin El-Cedd Bin Kays El-Ensârî. Kaynaklarda Bedir ve Uhud savaşlarına katıldığı zikredilmekte, ancak ölüm tarihi hakkında bilgi